Cẩm nang

Giới thiệu - Truyền Thừa Đồng Hành

12-05-2017

Chào các thuyền trưởng,

Huấn Luyện Trường giúp đồng hành tăng cấp độ, nâng cao tính năng thuộc tính của đồng hành.

Người chơi có thể huấn luyện tướng 4 giờ, 8 giờ bằng Beli.

Người chơi sử dụng 10 Vàng / 1 Đội phi lệnh hoàn để đột phá tăng tốc nhanh kinh nghiệm cho đồng hành.

Người chơi Vip 2 có thể mở được 3 vị trí huấn luyện, Vip 3 có tối đa 4 vị trí huấn luyện.

Đồng hành cũ có thể truyền thừa cấp độ trong đồng hành mới với vật phẩm đồng hành truyền thừa đan.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,